Üye Girişi

kapat

Üye Girişi

Kullanıcı adı:
Şifre:

Üyelik Bilgileri

Madde 4) Üyelik Türleri

Üyelik başvurusunda bulunup, üyeliği kabul edilen, gerçek ve tüzel kişiler Derneğin üyesidir. Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

4.1) Asıl Üyelik
Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliği’ne uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Asıl üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilirler ve etkinliğinden yararlanırlar.

4.1.1) Gerçek Kişi Asıl Üyeliği
Dernek Tüzüğüne göre üyeliği kabul edilerek, onaylanan üyelerdir. Gerçek Kişi Asıl üyeler Yönetim, Denetim ve tüzükte kabul edilen diğer kurullarda bulunma, seçme, seçilme hakkına sahip olup, aidatlarını Madde 15’de düzenlenen şekilde öderler.

4.1.2) Tüzel Kişi Asıl Üyeliği:
Bağlı bulunduğu Kurumu temsil eder. Tüzel Kişi Asıl Üyelerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin bulunduğu kurumda başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, kurum adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir. Kurum iş akdi sona eren temsilcilerin yerine temsilci bildirmek zorundadır. Ancak iş akdi sona erdiği için kurumdan ayrılan temsilci yerine bildirilen yeni temsilci, eski temsilcinin yer aldığı dernek yönetim ve diğer organlarda yer alamaz. Dernekteki kurulda boşalan üyelik, yedek üyeler arasından doldurulur.

4.2) Onur Üyeliği
Onur üyeliği bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir. Onur üyeliği sektöre, derneğe, ülkemize veya insanlığa, ulusal veya uluslar arası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişilere Yönetim Kurulu’nun kararı ile verilir. Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Onur üyeleri aidat ödemezler.

4.3) Aday Üyeliği
Derneğe asıl üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan kişiler ve Üniversitede okumakta olan ve 25 yaşını geçmemiş öğrencilerdir. Aday Üyeler, üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluğu üstlenmek ve Dernek İç Yönetmeliği’ne uymak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olarak kabul edilirler. Aday üyelerin oy kullanma hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilme hakkı yoktur. Aday Üyelere, çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum, panel ve toplantılarda Yönetim Kurulu kararı olmak kaydıyla temsil hakkı verilebilir. Üyeliği devam eden Aday üyeler derneğe asil üye olma şartlarına haiz oldukları tarihten itibaren şahsi başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Asıl üyeliğe geçer.
 

Madde 5) Üye Olma Hakkı, Şartları ve Üyelik İşlemleri

5.1 Üye Olma Hakkı
Derneğin amaçlarını kabul eden ve üyelik koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asıl üye olabilirler. Derneğe asıl üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan kişiler ve Üniversitede okumakta olan ve 25 yaşını geçmemiş öğrenciler derneğe aday üye olabilirler.

5.2) Üye Olma Şartları
a) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek
b) Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşımak
c) Tüzel Kişi Üyeliği için Yıldırımdan Korunma ve Topraklama sektöründe ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteriyor olmak ve üretilen ve/veya satılan ürün ve ekipmanlarının TSE veya kabul görmüş uluslar arası standart belgesine sahip olması. Ayrıca firmanın ürettiği cihazların kurallara uygun montaj ve satış sonrası hizmet konularında niteliklere uygun yeterli ve yaygın servis teşkilatlarının ve yeterli yedek parça stok ve ikmalinin yapılması da şarttır. Derneğin faaliyet konularında olmamasına rağmen derneğe fayda sağlayacağı düşünülen firmalar Yönetim Kurulunun kararı ile derneğe asıl üye olabilirler.
d) Tüzel Kişi Üyeliği için Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sektöründe en az 10 yıl faaliyet gösteriyor olmak. Bu şarta uygun olmayan tüzel kişiler başvuruları üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile derneğe asıl üye olabilirler.
e) Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı ve yıllık aidatı ödeme gücüne sahip olmak
f) Derneğin tüzük hükümlerini kabul etmek
g) Üye olma koşullarına sahip gerçek ve tüzel kişilerin derneğin faaliyet gösterdikleri alanda çalışıyor olması
h) Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

5.3) Üyelik İşlemleri

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Tüzel kişi adayları tüzel kişiliği temsile yetkili yönetim kurulu başkanı

5.3.1) Tüzel Üyeler için Üyelik İşlemleri
Tüzel kişi üye adayları, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilen kişi vasıtasıyla müracaat eder. Başvuruda yazılı biçimde dernek amacını benimsediğini belirtmek ve Genel Kurul toplantılarında karara bağlanan, üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcunu ödemeyi taahhüt etmek gereklidir.
 

Tüzel kişi Asıl üyeliğine kabulde aşağıdaki şartlar uygulanır.

a) Yeni bir üyenin alınması için mevcut iki tüzel asıl üye teklifte bulunur.

b) Dernek Yönetim Kurulu bu teklifi tüm dernek üyelerine yazılı olarak duyurur.

c) 15 gün içinde derneğin tüm üyelerinin %40’unu bulan veya aşan bir itiraz gerçekleşirse, Dernek Yönetim Kurulu yeni üye teklifini görüşmeksizin red eder.

d) İtiraz tüm üyelerin %40’ının altında ise Dernek Yönetim Kurulu konuyu en çok 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.

e) Ancak yeni üye kabulü için Dernek Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 3/5’inin olumlu oy vermesi şarttır.

f) Tüzel kişi üye kabul edilmiş ise bu üyeliğe ek olarak, bu tüzel kişilik bünyesinden en fazla üç gerçek kişi (tüzel kişiyi temsil eden kişi haricinde) üye alınabilir.

g) Bir holding çatısı altında toplanmış birden fazla Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sanayi şirketlerini veya birbiri ile organik bağı olan şirketler grubunu temsilen en çok üç gerçek veya tüzel kişi üye alınabilir.

h) T.C. vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de yerleşme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir.

 

KeOs Design